Главная страница
qrcode

Zh ngguу rйn cуngxi o de xмt ng xuйxн jiщshм cуng p ny n de shм dъ k ish de, p ny n zuтwйi w men bi o dъ hаnzм de y zh ng f zhщ sh uduаn, y zhн bаnsuнzhe w men. B zh zаi иluуs pн yа jм gй r s kи guуlм y


Скачать 47.29 Kb.
НазваниеZh ngguу rйn cуngxi o de xмt ng xuйxн jiщshм cуng p ny n de shм dъ k ish de, p ny n zuтwйi w men bi o dъ hаnzм de y zh ng f zhщ sh uduаn, y zhн bаnsuнzhe w men. B zh zаi иluуs pн yа jм gй r s kи guуlм y
Дата08.10.2019
Размер47.29 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файла25253__21578.docx
ТипДокументы
#37818
Каталог

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????55??????????????????35??????????????214?????????51??????
 • Zh?ngguу rйn cуngxi?o de xмt?ng xuйxн jiщshм cуng p?ny?n de shм dъ k?ish? de, p?ny?n zuтwйi w?men bi?o dъ hаnzм de y? zh?ng f?zhщ sh?uduаn, y?zhн bаnsuнzhe w?men. B?zh? zаi иluуs? pн yа jм gй ?r s?kи guуlм y?yбn dаxuй rиnjiаo shн f?xiаn, xuйsh?ngmen zаi jмnxнng zмzh? duмhuа shн, j?ngchбng yтng p?ny?n dаitм hаnzм lбi z?zh? y?yбn, dаnshм d?u bщ bi?ozhщ sh?ngdiаo, shиnzhм y?xi? иluуs? d?ngdм de hаny? jiаosh? y? rиnwйi sh?ngdiаo bмng bщ chуng yаo, zhи jiщ zаochйngle t?men zаi shu? hаny? shн chбngchбng shм yбng qi?ng yбng diаo. B?zh? rиnwйi, hаny? sh?ngdiаo shм dъy?wъ'иr de, xiаmiаn b?zh? jiщ y? zаi иluуs? jiаoshтu hаny? sh?ngdiаo de f?ngf? wйi lм, ji?nd?n jiиshаo y?xiа b?zh? de sh?ng tiбo jiаoxuй f?ngf?: Y?, ji?nd?n jiиshаo zаi ji?ngshтu hаny? sh?ngdiаo zh?qiбn, yаo xiаng xuйsh?ng jiиshаo sh?ngdiаo shм shйnme, t? de dаzhм z?chйng shм shйnme. W?men zh?dаo y?sh?ng, y?shм jiщ y?npнng, shм 55, y? jiщshм g?o'йrpнng de sh?ngdiаo; иr sh?ng, yбngpнng, shм 35, y? jiщshм zh?ng sh?ngdiаo; s?n sh?ng, shаng sh?ng,214, shм jiаng sh?ng diаo; qщ sh?ng,51, shм quбn jiаng diаo.
  ??????

  (?)?????

  1.?????????????????????????????????????????214??21???????????????????????????????????????????????????????????——????? ?? ?? ???——??????? ?? ???——????? ?? ???????????????????

  2.????????????????????????

  214??35?

  (?)????

  ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

  1.????????2??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

  2.????????

  3??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

  3.????????4?

  ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

  4.????????1?

  (y?) yбngpнng hй shаng sh?ng 1. Shаng sh?ng y? f?i shаng sh?ngy?njiй liбn dъ, y? jiщshм shаng sh?ng hй y?npнng, yбngpнng, qщ sh?ng z?chйng cнhuм shн, shаng sh?ng biаn wиi bаn shаng, diаo zhн yуu 214 biаn wиi 21. B?zh? f?nbiй xu?nq?le xuйsh?ng j?ngchбng jiаn dаo de s?n gи cнhuм: L?osh?, z?guу, n? kаn, t?ngguт dъy?n shмfаn, sh? xuйsh?ng yмshн dаo diаo zhн de biаnhuа, rбnhтu jмnxнng g?n dъ liаnxн. Shаng sh?ng——y?npнng: B?if?ng ji?nd?n k?uqi?ng; shаng sh?ng——yбngpнng: Y?nxн l?ngdъ y?wйn; shаng sh?ng——qщ sh?ng: Z?ng shм k?oshм k?wаng t?ngguт shмt?ng hй g?n dъ liбnxм, q?dй jiаo h?o xiаogu?. 
  2. Shаng sh?ng hй shаng sh?ng liбn dъ de cнhuм, qiбn y?gи shаng sh?ng biаn wиi yбngpнng, diаo zhн yуu 
  214 biаn wиi 35. (Иr) q?ngsh?ng cнhuм 
  q?ngsh?ng cнhuм shм w?men zh?ngguу rйn rмchбng ji?oliъ zh?ng j?ngchбng yтng dаo de cнhuм, yаo xi?ng xuй dмdаo de hаny?, jiщ yаo huм shu? q?ngsh?ng cнhuм. Q?ngsh?ng de tиdi?n shм y?njiй de y?n qiбng biаn ruт, y?n chбng biаn du?n, y?n g?o shтu qiбn y? y?n jiй de y?ngxi?ng йr f?sh?ng biаnhuа, zuм zh?yаo de shм y?n g?o de biаnhuа. Zаi ji?ngji? guтchйng zh?ng, t?ngguт shмfаn de f?ngshм jмnxнng liаnxн. 
  1. Y?npнng hтu q?ng sh?ngy?n g?o wиi 2 dщ b? zh?ng ch?ishм t? de d?nzi d?ngjia d?ngzi g?da g?nzhи g?g? g?nzi 
  2. Yбngpнng hтu q?ng sh?ngy?n g?o wиi 
  3 dщ bбijмng cбifйng chбihu? chбngzi chуuzi йr z? fбngzi й z? hйtбo hйzi 
  3. Shаng sh?ng hтu q?ng sh?ngy?n g?o wиi 4 dщ 
  b?ngzi d?bаn d?t?ng d?liang g?zi gu?zi hu?ngzi j?liang ji?nzi n?ozi 
  4. Qщ sh?ng hтu q?ng sh?ngy?n g?o wиi 1 dщ

  ????

  ???????????? ????????????????????????????????????????????????

  W? de jiйlщn 
  w? zh?chн zuтzh? de yмjiаn zаi y?qiи. Hаny? y?n de zh?shм shм qн xuйxн de j?ch?, su?y? n? x?yаo tиbiй zhщyм wаiguу xuйsh?ng de xuйxн f?ngf?, xu?n zhбi bu tуng lиixнng de liаnxн lбi f?zh?n f?y?n.
   ??? ?? ???????? ??
   1. ? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??

   2. ?? ? ???? ?? ? ?? ?? ?

   ?????????????? ???? ??????????? ??????????? ??????? ??????????????????????????????????????????????????? ?? ???????? ???? ? ?? ?? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ?? ?? ? ? ? ? ?? ?? ? ?

   2? 1 ?????? ?? ?

   ???????? ???? ??????????? ??????????? ????????? ??????????????? ????????? ?????????????????????????????? ?? ??????????????????? ??????????????? ??????????????? ??? ?????????? ????????????????????? ??????? ????????????? ????? ???????????????? ??? ?? ?

   ???????? ?????? ??????? ?? ????????????? ???? ????????? ???????? ????????? ????????????????? ?? ??? ?? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ???? ??????????????????? ??????????????? ??? “?????”?? “?????”

   Qi?n tбn й luу s? liъxuйsh?ng de hаny? y? yтng sh?wщ 
   1. Й luу s? liъxuйsh?ng hаny? y? yтng sh?wщ xiаnxiаng ji?n x? 
   2. Иluуs? liъxuйsh?ng hаny? y? yтng sh?wщ de yuбny?n 
   иluуs? liъxuйsh?ng zаi sh?yтng hаny? jмnxнng ji?oliъ de guтchйng zh?ng, ch?nsh?ngle hаny? y? yтng sh?wщ, wиile ji?nsh?o huтzh? bмmi?n ch?nsh?ng de hаny? y? yтng sh?wщ, sh?uxi?n jiщ yаo li?oji? hй zh?ngwт иluуs? liъxuйsh?ng zаi sh?yтng hаny? jмnxнng kuа wйnhuа ji?ojм shн, ch?nsh?ng hаny? y? yтng sh?wщ de yuбny?n, y?b?n lбi shu?, y? yтng sh?wщ de yuбny?n zh?yаo y?u y?xiа s?n di?n: Иy? y?yбn gu?zй de y?ngxi?ng, й luу s? wйnhuа bиij?ng de y?ngxi?ng, xuйxн hаny? shн de x?nl? zhuаngtаi y?ngxi?ng. 
   2. 1 Иy? y?yбn gu?zй de y?ngxi?ng 
   иluуs? liъxuйsh?ng zаi xuйxн hаny? shн, y?b?n d?u shм zаi shъx? hй zh?ngwтle m?y? иy? hтu k?ish? de, su?y?, иy? de y?yбn gu?zй, rъ иy? zhтng y?y?n de f? y?n f?ngf? hй jмqi?o, cнhuм de jiйgтu hй lиixнng, y?jщ de shщnxщ, shu?huа shн de y?y?n y?diаo, shиnzhм hбi y?u y?xi? qнngg?n de bi?odб f?ngshм d?ng, z?o y?j?ng chйngwйi zhиxi? liъxuйsh?ng chбng yбny? shu?huа zh?ng yu?dмngsъchйng de y?yбn xнguаnle. Zаi xuйxн hаny? de guтchйng zh?ng, jнsh? zаi xi?ngtуng de y?yбn ji?ojм qнngjмng xiа, иy? de y?yбn gu?zй y? bщnйng wбnquбn d?ngtуng yъ hаny? de y?yбn gu?zй, su?y?, rъgu? bщnйng h?n h?o dмq? f?n xiаng tуng y? jмng xiа, иy? hй hаny? de bщtуng y?yбn gu?zй, k?nйng jiщ huм ch?xiаn bi?odб cuтwщ de qнngkuаng, jмn'йr ch?nsh?ng hаny? de y? yтng sh?wщ. 
   Иluуs? liъxuйsh?ng zаi xuйxн hаny? de guтchйng zh?ng, zаi hбi bщ wбnquбn zh?ngwт hй shъliаn hаny? de y?yбn gu?zй qнngkuаng xiа, k?nйng huм xнguаn xмng dм yтng иy? de y?yбn gu?zй qщ xuйxн hаny?, k?nйng jiщ huм ch?nsh?ng hаny? de y? yтng sh?wщ, b?rъ ch?nsh?ng y?y?n de y? yтng sh?wщ, xuйxн hй c?oliаn hаny? de y?y?n y?diаo shн, y?uxi? liъxuйsh?ng huм duм shаng sh?ng zh?ngwт dй bщgтu h?o, f?y?n bщ dаowиi, y?b?n lбi shu? jiщshм shтudаo иy? y?y?n zh?ng zhтngy?n de y?ngxi?ng, b? shаng sh?ng f? chйngle qщ sh?ng, rъ b? “n? qщ n?l??” Shu? chйng “n? qщ nаl?.”

   2?? ?? ??? ? ?? ?Й luу s? wйnhuа bиij?ng de y?ngxi?ng

   ???????????? ???????????? ??????????? ???????????????? ??????????????? ?????????????????????????????? ?? ?????????????????????????????????? ???????????? ???????????????????????????????????????????? ???? ? ??? ??? ??? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ? ??? ?? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ????????????? ?????????????? ?????????????????? ?????? ????????????????????????????????????? ???????????????????? ????????????????? ????? ???? ???????????????????????????? ???????? ?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ?? ??????????? ????????????????? ??????????? ??????? ??? ? ??? ? ??? ? ?? ?


   2?3 ? ??? ? ???? ?? ??????????? ????? ?? ??????????? ?????????? ????????????????????? ??? ????????????? ???????????? ??????????? ????????? ?????? ?? ?? ??? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?????? ????????????? ????????????? ?? ?? ? ?? ? ?? ??? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ??????????????????????????????? ???? ? ?? ?? ? ? ? ?? ??? ?? ? ? ? ? ?? ? ??? ??? ?? ??? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ??? ? ??? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ?? ??? ?? ????? ???? ?????? ???????????????? ?????????? ???? ?? ???? ??? ?? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ?

   3 ??? ??????????????

   ? ?? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ?? ? ??? ?? ? ?? ?? ?? ??? ?? ? ?? ??????????????????????????? ????????????????? ?????????????? ??????? ????? ???????????? ??????? ???? ????????????????????????????????????? ???? ??????? ????? ??????????????? ????? ?????? ?? ? ??? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ?? ?? ? ? ?? ? ?? ????? ????????????????????? ??? ???? ????????????????? ???? ?? ??? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ????????????? ????? ?????????? ????????? ?? ??? ?? ???? ??? ????? ????? ?? ? ?? ?? ?? ?? ? ??? ?? ? ?? ?


   ????

   ????????????????????? ???????????????????????????????

   ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????


   3.?? ???? ??? ??? ??

   ? ? ????????? ???????????????????????? ??????????????????? ??????? ????????????????????? ????? $
 • J60???? ????????? ??????????? ??????? ?????? ????????? ???? ????????? (1999)???? ????????? ?????????? (2000)?????? ????? ??????? ????????????????? ? ?????????????27? ????? 15? ??? ? ?14??????14???70???????????? ??????????? ???? ?????? ????? ? ????? ????????????????? ??????????????? ??????????????? ????????? ??????? ????????????? ?????? ???????????? ????????? ????? ????????????????? ????? ?? ?? ???? ????????????????????? ? ?????
  ??????
 • ???????
 • ?????? ?? ???
  y?, liъxuйsh?ng y? yтng sh?wщ diаochб b?nwйn de gu? lиi f?nx? jiаnlм zаi diаochб t?ngjм de j?ch? zh? shаng. Diаochб c?iyтng wиnjuаn diаochб de xнngshм. Wиi b?ozhиng diаochб jiйgu? de zh?nshн xмng, q?ng rиnkи jiаosh? zhаnyтng kиtбng jiаoxuй shнji?n, y?oqiъ liъxuйsh?ng zаi kиtбng shаng wбnchйng dбjuаn. Wиnjuаn gтng bi?n $
 • J60 gи xu?nzй tн, c?iyтng d?n xu?n tн xнng, qнzh?ng b?okuт s?n xu?n y? hи иr xu?n y? li?ng zh?ng lиixнng. Wиnjuаn tнmщ lбiyuбn bщfиn q? zм liъsтnghаo, tiбn jщnjiй de “liъxuйsh?ng hаny? y? yтng qнngkuаng diаochб” (1999), zh?u jiаn de “shм lщn wйnhuа hщn rуng y? jмng zh?ng de ji?ojм y? hаny? jiаoxuй” (2000), bщfиn wиi b?zh? zмj? bi?nzhм. Diаochб duмxiаng zh?yаo shi sh?nd?ng dаxuй guуjм jiаoyщ xuйyuаn de chбng q? y?yбn jмnxi? b?n de zh?ng g?ojн xuйsh?ng. Qнzh?ng zh?ngjн иr b?n 27 rйn, zh?ngjн s?n b?n 15 rйn, g?ojн y? b?n 14 rйn, g?ojн иr b?n 14 rйn, gтng 70 rйn. Su?y?u bиi diаochб duмxiаng d?u shм q?ng g?i xuйyuаn de rиnkи jiаosh? cуng gиge zh?ng g?ojн b?n zh?ng suнj? ch?uq? de, bиi diаochб duмxiаng de niбnlнng, xмngbiй, guуjн d?ng zh?bi?o y? d? wъ shмxi?n kиyм gu?dмng. Иr, liъxuйsh?ng y? yтng sh?wщ de gu? lиi y? f?nx? diаochб f?nyмng ch? de y? yтng y?yбn sh?wщ y?u y?y?n de y? yтng sh?wщ, cнhuм de y? yтng sh?wщ, y?f? de y? yтng sh?wщ hй jщ yм de y? yтng sh?wщ, shиji?o y? yтng sh?wщ y?u y? yтng yuбnzй xu?nzй shаng de sh?wщ, wиi k?ol? shнsh? yбny? xнng wиi de hйshм xмng tiбojiаn de sh?wщ, y?yбn xнngwйi shнsh? f?ngshм de sh?wщ. Xiаmiаn w?men y? diаochб zh?ng de bщfиn tнmщ wйi lм, tбn tбn liъxuйsh?ng y? yтng sh?wщ de lиixнng jн zаochйng zhиxi? sh?wщ de yuбny?n. 
  1. Y? yтng y?yбn sh?wщ 
  2. Cнhuм de y? yтng sh?wщ 
  3. Yбny? xнngwйi shнsh? f?ngshм de sh?wщ
  ??

  ?????????????????? ????????? ?? ????????????????? ?????????????????? ???????? ????????????????????? ????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ?????????????? ???????????????? ???? ?????? ?

  (? )????? ????? ????????? “??????”???????????

  ?????????????? ?

  (? )???????? ????????????????????????????????? ??????

  (? )?????????????????? ????????????????????????????????????? ???? ?

  (Y?) y?u zhщ yъ f?xiаn liъxuйsh?ng zаi xuйxн hаny? guтchйng zhтng ch?xiаn de “t?ng q?lбi bu dмdаo” de y?yбn xiаnxiаng, y?shм w?men s?u 
  jн jiаoxuй f?nkuм xмnx? de k?kаo f?ngf? zh? y?; 
  (иr) k?y? b?ngzhщ w?men f?xiаn liъxuйsh?ng de y? yтng sh?wщ, wиi sh?nrщ f?nx? sh?wщ ch?xiаn de yuбny?n, zh?nquи miбoxi? sh?wщ de tиdi?n tнg?ngle qiбntн tiбojiаn; 
  (s?n) rъgu? ji?ng y? yтng sh?wщ de diаochб f?nx? y? t?ngjм xi?ng jiйhй, hбi nйng quиdмng gи zh?ng sh?wщ lиixнng ch?xiаn de pнnl?, k?y? wйi zhмdмng duмwаi hаny? jiаoxuй jмhuа tн gтng jщt? de, xiаnshн de y?jщ. 

  ?????

  ????????????? ????????????????????????

  Zhи xiаng yбnji? d?ngrбn zhнdй tиbiй gu?nzhщ. Zаi zhи xiаng yбnji? zh?ng, quиdмngle wаiguу xuйsh?ng xuйxн hаny? de j?b?n wиntн. 

  ????????

  ?????????????????????????????

  ?????????????????????12??????? ?????????????

  ??????????????????????????????????????????

  zuтzh? zuтle dаliаng de g?ngzuт, duм guуwаi xuйsh?ng xuйxн hаny? de cuтwщ hй kщnnбn de yбnji?. 
  Zаi w? kаn lбi, zhи xiаng yбnji? shм zаi xi?ngduм jiаo ji? de shнji?n (dаyu? 12 niбn qiбn) jмnxнng de. Jiаnyъ shйnme wиntн x?yаo chуngx?n sh?nshм. 
  Wаiguу xuйsh?ng y? biаn dй gиng du?, su?y? j?ngguт dм иr cм tiбo chб, n? k?y? dйdаo gиng q?ngx? de t?ngjм shщjщ, f?uzй huм y?u su? g?ibiаn.

  ??????? ? ??????? ???????? ??????? ????????, ????? ?????? ? ?????? ???????, ???????, ??? ?? ?????????? ?????? ????????? ?????????? ? ???????? ???????????????? ????????, ?????? ? ????.? ?? ????? ??? ? ?????????? ? ??????????????? ???????????? ???????? ????? ? ??????????, ? ?????????, ??? ???????? ????? ?????????? ??????? ?????? ????????? ?????????? ??? ??????????? ????? ?? ????? ??????????? ???????, ?? ???? ????????? ??????? ??????? ?????????? ????? ? ?????? ???????, ??? ??? ?? ????? ????????, ??? ???????? ? ????, ??? ??? ????? ??????? ?? ????????? ?????.????? ???????, ??? ????????? ??? ????????, ????????? ????? ?? ??????? ?????? ???????????? ?????????? ???? ? ??????, ?????? ?????? ????????? ????? ???????? ???: ??-??????, ??????? ???????? ? ???????????? ?????????? ???? ????? ???, ??? ?????? ?????????, ??? ??? ?? ???, ??? ????? ??????.?? ?????, ??? ????, ?? ? ?? ???????, ??? 55, ?? ???? ??????? ? ??????? ???; ?????? ????, ??????, ??? 35, ?? ???? ? ?????????? ????; ?????? ????, ??????? ????, 214, ??? ?????????? ???; ????, 51, ??? ?????? ?????????? ???.


   J60 ???????? ? ????????????? ???????, ? ????? ???????, ??????? ???????? ? ???? ??? ?????? ???? ? ??? ?????? ???? ??? ??? ????.???????? ?????????? ??? ???? ?? ???????????? ?? ????????????? ?????????? ????? ??? ??????????? ????????? (1999) ? ???????? ?????????? ????? ? ????????? ????????? (2000) ?? ??? ??? ? ????? ????. ??????????? ? ???????? ???????? ???????? ? ???????? ?????????? ?????? ????????????? ????????? ???????? ?? ?????????? ?????????????? ??????????? ???????????? ????????????.????? ??? ????????????? ????? 27 ???????, ????????????? ????? 15 ???????, ??????? ????? 14 ???????, ??????? ????? 14 ???????, ? ????? ????????? 70 ???????.??? ??????????? ???? ?????????? ??????????????? ? ??????? ?? ????????? ??????? ???????? ? ???????? ??????, ? ???????, ???, ?????????????? ? ?????? ?????????? ???????????? ??????? ?? ???? ??????? ??????????. ??-??????, ????????????? ? ?????? ???????? ?????? ??????????? ?????????, ??????? ???????? ???????? ??????: ???????? ??????, ??????? ????? ????, ???????? ?????? ? ??????, ???????? ?????? ? ?????????? ? ????????????? ?????? ? ???????????, ?????? ? ?????? ???????? ?????????????? ?????? ? ?????????? ?????????????, ?????? ? ?????? ???????? ?????????????? ??????, ??????, ??????? ?? ????????? ??????????????? ??????? ??? ?????????? ?????????? ?????????, ?????? ? ??????? ?????????? ????????? ?????????.???? ?? ?????????? ????????? ?? ????????, ????????????? ? ???????? ???????, ? ????????? ? ???? ???????? ?????? ? ???????? ???? ??????.


   перейти в каталог файлов


  связь с админом