Главная страница
qrcode

Первісне суспільство. Давня історія України


НазваниеПервісне суспільство. Давня історія України
Дата06.06.2020
Размер96.5 Kb.
Формат файлаdoc
Имя файлаSeminari_FV.doc
ТипДокументы
#42109
Каталог

Тема 1. Первісне суспільство. Давня історія України

План


1. Джерела вивчення та історіографія української історії.

2. Наукова періодизація історії України.

3. Первісна епоха на території України:

а) характеристика палеоліту, мезоліту. неоліту, енеоліту;

б) археологічні культури.

4. Історична доля півдня України:

а) характеристика кочових народів, які мешкали в степовій зоні;

б) антична колонізація в Північному Причорномор’ї.

5. Історія походження та розвитку східних слов’ян.

6. Перші державні об’єднання східних слов’ян.

Джерела та література


Історія України: Документи. Матеріали /Уклад., комент. В.Ю.Короля. – К., 2001.

Баран В.Д., Козак Д.Н., Терпиловський Г.В. Походження слов’ян. – К., 1991.

Брайчевський М.Ю. Походження Русі. – К., 1968.

Василенко Г. Велика Скіфія. – К., 1991.

Винокур І.С., Телегін Д.Я. Археологія України. Навч. пос. – К., 1994.

Даниленко В.Н. Энеолит Украины. – К., 1974.

Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. – К., 1994.

Лапин В.В. Греческая колонизация Северного Причерноморья. – К., 1966.

Мозолевський Б.М. Скіфський степ. – К., 1983.

Мурзин В.Ю. Происхождение скифов: основные этапы формирования скифского этноса. – К., 1990.

Павленко Ю.В. Передісторія давніх русів у світовому контексті. – К., 1988.

Петров В.П. Походження українського народу. – К., 1992.

Півторак Г. Українці: Звідки ми і наша мова? – К., 1993.

Рыбаков Б.А. Геродотова Скифия. – М., 1979.

Тереножкин А.И. Киммерийцы. – К., 1976.

Толочко П.П. Кочевые народы степей и Киевская Русь. – К., 1999.

Чмихов М.О., Кравченко Н.М., Черняков І.Т. Археологія та стародавня історія України. – К., 1992.

Історія України (під ред. Смолія В.А.). – К., 1997. – С. 5-22.

Історія України: Нове бачення: У 2-х т. – К., 1996. – Т. 1. – С. 5-40.

Історія України. Курс лекцій: У 2-х т. – К., 1991. – Т. 1. – С. 5-35.

Рибалка І.К. Історія України: У 2-х т. – К., 1996. – Т. 1. – С. 3-46.
Тема 2. Київська Русь та її місце в історії людства

План


1. Передумови утворення держави на Русі:

а) теорії походження Київської Русі;

б) становлення держави з центром у Києві; Дір і Аскольд;

в) держава за часів Олега та Ігоря.

2. Зміцнення держави в середині Х ст.:

а) зовнішня політика княгині Ольги;

б) князювання Святослава.

3. Правління Володимира Великого:

а) реформи, внутрішня і зовніншя політика;

б) запровадження християнства.

4. Ярослав Мудрий.

а) соціально-економічний і політичний лад;

б) культурно-просвітницька та міжнародна діяльність;

в) церковне життя. Митрополит Іларіон.

5. Історичне значення Київської Русі. "Руська правда" та проблеми спадщини.

Повість врем’яних літ. – К., 1990.

Галицько-Волинський літопис // Жовтень. – 1982. - № 7.

Історія України: Документи. Матеріали. // Уклад., комент. В.Ю.Короля. – К., 2001.

Грушевський М.С. Нариси історії Київської землі. – К., 1991.

Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. – К., 1994.

Канигін Ю. Від Аскольда до Олександра Невського // Дніпро. – 2001. - № 3-4.

Котляр М.Ф. Історія України в особах. Давньоруська держава. – К., 1996.

Котляр М.Ф. Галицько-Волинське князівство (до 800-ліття утворення) // УІЖ. – 2000. - № 1.

Котляр М. З історії виникнення Галицько-Волинської Русі ХІІ-ХІІІ ст. // Київська старовина. – 1996. - № 6.

Крип’якевич І. Велика історія України. Т. 1. – К., 1993. – С. 206-240.

Моця О., Ричка В. Київська Русь: від язичництва до християнства. – К., 1996.

Пріцак О. Походження Русі. Т. 1. – К., 1997.

Ричка В.М. Київська Русь: проблеми, пошуки, інтерпретації // УІЖ – 2001. - № 2.

Скоблик В.П. Історія Русі-України (ХІ-ХІІ ст.) у контексті міжцивілізаційних відносин // УІЖ – 1998. - № 5.

Терещенко Ю.І. Україна і європейський світ. – К., 1996.

Толочко П.П. Дворцовые интриги на Руси. – К., 2001.

Толочко П.П. Киев и Киевская Русь в эпоху феодальной раздробленности (ХІІ-ХІІІ вв.). – К., 1980.

Історія України (під ред. Смолія В.А.). – К., 1997. – С. 22-57.

Історія України. Курс лекцій. – К., 1991. – Т. 1. – С. 23-69.

Рибалка І.К. Історія України. – Харків, 1995. – Т. 1. – С. 51-76.
Тема 3. Українські землі у ХІV – першій половині ХVІІ ст.

План


1. Українські землі у складі Великого князівства Литовського (друга половина ХІV – перша половина ХVІІ ст.):

а) перехід українських земель під владу литовських князів;

б) польська експансія на українські землі наприкінці ХІV ст.;

в) політичне становище в українських землях;

г) устрій та господарське життя в Україні.

2. Українські землі у складі Речі Посполитої (друга половина ХVІ – перша половина ХVІІ ст.):

а) соціально-економічне становище;

б) зростання феодального кріпосницького гноблення;

в) Люблінська унія (1569 р.);

г) Берестейська церковна унія (1596 р.).

3. Культура України в ХVІ – першій половині ХVІІ ст.:

а) освіта і наука;

б) література, музика;

в) мистецтво, архітектура.

Джерела та література


Грамоти ХІV ст. – К., 1974.

Історія України в документах і матеріалах. – К., 1991.

Україна перед Визвольною війною 1648-1654 рр. – К., 1966.

Антонович В. Що принесла Україні унія. – К., 1992.

Дорошенко Д. Огляд української історіографії. – К., 1996.

Ісаєвич Я. Україна давня і нова. Народ. Релігія. Культура. – Львів, 1996.

Історія України в особах. Литовсько-польська доба. – К., 1997.

Костомаров М. Історія України в життєописах визначних діячів. – К., 1991.

Крикун Н. Административно-территориальное устройство Правобережной Украины в ХV – ХVІІІ вв. – К., 1992.

Липинський В. Релігія і церква в історії України. – К., 1995.

Шабульдо Ф. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского. – К., 1987.

Яковенко Н. Українська шляхта з кінця ХІV до середини ХVІІ ст. – К., 1994.

Історія України (під ред. Смолія В.А.). – К., 1997. – С. 57-77.

Крип’якевич І. Велика історія України. – К., 1993. – Т. 1. – С. 207-330.

Історія України. Курс лекцій. – К., 1991. – Т. 1. – С. 86-113.

Рибалка І.К. Історія України. – К., 1995. – Т. 1. – С. 95-191.

План


1. Причини, характер та рушійні сили революції:

а) "Ординація" 1638 р.;

б) посилення політичного та національно-релігійного гноблення

українського народу;

в) становище в соціально-економічній сфері.

2. Перші перемоги:

а) початок повстання. Богдан Хмельницький;

б) від Жовтих Вод до Замостя;

в) становлення державної ідеї.

3. Воєнні дії між Україною і Польщею в 1649-1653 рр.:

а) Збаразько-зборівська кампанія;

б) державне будівництво;

в) Білоцерківський договір;

г) воєнні дії 1652-1653 рр.

4. Українсько-Московський договір та його реалізація в 1654-1657 рр.

а) Переяславська Рада;

б) "Березневі статті";

в) відновлення війни з Польщею;

г) загострення відносин з Москвою.

Джерела та література


Літопис Самовидця. – К., 1971.

Літопис Самійла Величка. – К., 1991.

Літопис Гадяцького полковника Григорія Грабянки. – К., 1992.

Документы Богдана Хмельницкого. (1648-1657). – К., 1961.

Горобець В.М. Українська зовнішня політика після Переяслава: стратегічні цілі та тактичні відступи другої половини 1665 р. // УІЖ. – 2000. - № 1, 2.

Гетьмани України: історичні портрети. – К., 1991.

Мельник Л.Г. До історії Берестейської битви (огляд джерел) // УІЖ. – 1995. - № 5.

Мицик Ю.А., Смолій В.А., Степанков В.С. Богдан Хмельницький // УІЖ. – 1995. - № 4.

Смолій В.А., Степанков В.С. Українська національна революція 1648-1676 рр. крізь призму століть // УІЖ. – 1998. – № 1, 2, 3.

Степанков В.С. Українська революція 1648 – 1676 рр. у контексті європейського революційного руху ХVІ – ХVІІ ст.: спроба порівняльного аналізу // УІЖ. – 1997. - № 1.

Стороженко І.С. Битва на Жовтих Водах // УІЖ. – 1995. - № 4, 5.

Чухліб В.Т. Б.Хмельницький очима сучасників // УІЖ. – 1995. - № 4.

Яворницький Д.І. Історія Запорозьких козаків. У 3-х т. – К., 1990-1991. – Т. 2.

Яковлева Т.Г. Богдан Хмельницький і рядове козацтво // УІЖ. – 1995. - № 4.

Історія України (під ред. Смолія В.А.). – К., 1997. – С. 77-94.

Борисенко В.Й. Курс української історії. – К., 1996. – С. 179-210.

Кормич Л.І., Багацький В.В. Історія України від найдавніших часів і до ХХІ століття. – Харків, 2001. – С. 184-205.

Лановик Б.Д., Лазарович М.В. Історія України. – К., 2001. – С. 160-182.
Тема 5. Українські землі у складі Російської та Австро-Угорської імперій.

Епоха національного відродження(кінець XVIII-XIXст.)

План3. Революція 1848-1849 рр. та її вплив на розвиток Галичини та Буковини:


Джерела та література


Гайдамацький рух на Україні в ХVІІІ ст. Зб. документів. – К., 1970.

Опис Лівобережної України кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. – К., 1997.

Селянський рух на Україні. Зб. документів. – К., 1978.

Джерела історії України. ХVІІІ ст. – Харків, 1970.

Гуржій І.О. Розвиток товарного виробництва і торгівлі на Україні (з кінця ХVІІІ ст. до 1861 р.). – К., 1962.

Дядиченко В.А. Нариси суспільно-політичного устрою Лівобережної України кінця ХVІІ – поч. ХVІІІ ст. – К., 1969.

Кормич Л.І. Національна ідея в політичній думці України ХІХ ст. – К., 1993.

Путро А.И. Левобережная Украина в системе Российского государства во второй половине ХVІІІ ст. (некоторые вопросы экономического развития). – К., 1983.

Сергієнко Г. Т.Г.Шевченко і Кирило-Мефодіївське товариство. – К., 1983.

Теплицький В.П. Реформа 1861 року і аграрні відносини на Україні. – К., 1969.

Класова боротьба селянства Східної Галичини (1772-1849): Документи і матеріали. – К., 1974.

"Русалка Дністрова": Документи і матеріали. – К., 1988.

Селянський рух на Буковині в 40-х роках ХІХ ст.: Зб. документів. – К., 1949.

Гошко Ю.Г. Промисли й торгівля в Українських Карпатах. - К., 1991.

Задорожний В.Є. Товарне виробництво і торгівля на західноукраїнських землях. – Львів, 1989.

Стеблій Ф.І. Боротьба селян Східної Галичини проти феодального гніту в першій половині ХІХ ст. – К., 1981.

Стеблій Ф.І. Революція 1848-1849 рр. у Європі і Україні. – К., 1973.

Шульга І.Г. Соціально-економічні відносини і класова боротьба на Закарпатті в кінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст. – Львів, 1965.

Яцевич Є.І. Становище робітничого класу Галичини в період капіталізму (1841-1900). – К., 1989.

Історія України (під ред. Смолія В.А.). – К., 1997. – С. 158-177.

Борисенко В.Й. Курс української історії. – К., 1996. – С. 503-514.

Кормич Л.І., Багацький В.В. Історія України від найдавніших часів і до

ХХІ століття. – Харків, 2001. – С. 308-323.

Лановик Б.Д., Лазарович М.В. Історія України. – К., 2001. – С. 285-314.

Рибалка І.К. Історія України. – Т. 2. – С. 115-154.
Тема 6. Українська революція (1917 – 1921 рр.)

План


1. Центральна Рада. Становлення національної державності:

а) формування нових осередків влади;

б) боротьба за автономію України;

в) Універсали Центральної Ради;

г) розпуск Центральної Ради.

2. Українська Держава гетьмана П.Скоропадського:

а) внутрішня політика;

б) зовнішньополітична діяльність;

в) ліквідація Гетьманату.

3. Національно-визвольна боротьба в західноукраїнських землях:

а) передумови повстання;

б) державне будівництво;

в) Акт злуки УНР і ЗУНР.

4. Директорія:

а) програма революційних перетворень;

б) внутрішня і зовнішня політика.

5. Радянсько-польська війна.

6. Втрата української державності: причини і наслідки.

Джерела та література


Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. – К., 1997.

Конституція Української Народної Республіки // Республіканець. – 1992. - № 3.

Винниченко В.К. Відродження нації: У 3-х т. – К., 1990.

Петлюра Симон. Статті, листи, документи. – К., 1997.

Скоропадський П. Спомини. – К., 1992.

Чотири універсали. – К., 1990.

Горелов В. Павло Скоропадський – гетьман Української Держави. – К., 1995.

Гунчак Т. Україна: Перша половина ХХ ст. Нариси політичної історії. – К., 1993.

Конституційні акти України 1917-1920. – К., 1992.

Лазарович М.В. Українські січові стрільці в революційних подіях у листопаді 1918 р. в Східній Галичині // УІЖ – 1998. - № 5.

Литвин М., Науменко К. Історія ЗУНР. – Львів, 1995.

Лозовий В. Пошук Директорією ідейно-політичних засад відновлення діяльності УНР // УІЖ. – 2000. - № 5.

Нагаєвський І. Історія української держави ХХ ст. – К., 1994.

Павленко Ю., Храмов Ю. Українська державність у 1917-1919 рр. – К., 1995.

Павлюк О.В. Українсько-польський союз і політика США щодо УНР у 1920 р. // УІЖ. – 2000. - № 6.

Реєнт О. Українська революція. – К., 1996.

Солдатенко В.Ф. Українська революція: концепція та історіографія (1918-1920 рр.). – К., 1999.

Історія України (під ред. Смолія В.А.). – К., 1997. – С. 184-262.

Кормич Л.І., Багацький В.В. Історія України від найдавніших часів і до

ХХІ століття. – Харків, 2001. – С. 358-378.

Лановик Б.Д., Лазарович М.В. Історія України. – К., 2001. – С. 385-436.
Тема 8. Радянська модернізація України (1928 – 1939 рр.)

План


1. Сталінська індустріалізація України:

а) відмова від економічних методів господарського життя;

б) "Штурмівщина" і результати перших п’ятирічок.

2. Колективізація і розселянювання України:

а) прискорена колективізація і доля приватних селянських господарств;

б) ставлення до заможного селянства і "ліквідація куркульства як класу".

3. Голодомор 1932-1933 рр. в Україні:

а) комісія Молотова в Україні. Посилення "хлібозаготівель" та їх суть;

б) завершення колективізації і наслідки голодомору.

4. Суспільно-політичне життя:

а) режим особистої влади Сталіна;

б) Конституція України 1937 р.;

в) судові процеси і масові репресії.

5. Культура в Україні в 30-х рр.:

а) згубний вплив на розвиток освіти;

б) діяльність Академії наук УРСР;

в) література і мистецтво. "Розстріляне відродження".

Джерела та література


Історія колективізації сільського господарства Української РСР. Зб. документів і матеріалів: У 3-х т. – К., 1963-1971.

Промышленность и рабочий класс Украины в период построения фундамента социалистической экономики (1926-1932 гг.). Сб. документов и материалов. – К., 1966.

Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. – К., 1990.

Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917-1953. Кн. 1-2. – К., 1994.

Бойко М.К. Радянська індустріалізація. – Чернігів, 1999.

Даниленко В.М., Касьянов Г.В., Кульчицький С.В. Сталінізм на Україні: 20-30-ті роки. – К., 1991.

Касьянов Г. Українська інтелігенція. Соціально-політичний портрет. – К., 1993.

Конквест Р. Жнива скорботи. Радянська колективізація і голодомор. – К., 1993.

Кульчицький С.В. Ціна "великого перелому". – К., 1994.

Курносов Ю. Духовне життя на Україні в 20-30 рр. // УІЖ. – 1990. - № 1.

Рубльов О.С., Черченко Ю.А. Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції 20-50-ті рр. ХХ ст. – К., 1994.

Шаповал Ю. Україна 20-50-х років: сторінки ненаписаної історії. – К., 1993.

Пристойко В., Шаповал Ю. Справа "Спілки визволення України". – К., 1995.

Історія України (під ред. Смолія В.А.). – К., 1997. – С. 278-307.

Історія України. Нове бачення. – К., 1996. – Т. 2. – С. 236-280.

Історія України. Курс лекцій. – Т. 2. – С. 232-301.
Тема 8. Україна в роки другої світової війни

та післявоєнної відбудови

План


1. Причини та початок другої світової війни.

2. Радянсько-німецькі договори 1939 р. і західно-українські землі.

3. Початок Великої Вітчизняної війни.

4. Оборонні бої на території України.

5. Основні воєнні операції в 1941-1942 рр.

6. Окупаційний режим і розгортання руху Опору:

а) партизанський рух;

б) підпілля;

в) національно-визвольний рух під проводом ОУН-УПА.

7. Визволення України від німецько-фашистських загарбників.

8. Підсумки та уроки другої світової війни.

9. Труднощі відбудовного періоду в Україні:

а) суспільно-політичне життя. Сталінські репресії.

б) спроби лібералізації в суспільстві у другій половині 50-х рр.;

в) зародження дисиденства;

г) проблеми розвитку народного господарства.

Джерела та література


Документы и материалы кануна второй мировой войны. 1937-1939: В 2-х т. – М., 1981.

Советская Украина в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945. Документы и материалы: В 3-х т. – К., 1980.

Черниговщина в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) – К., 1978.

Боротьба й діяльність ОУН під час війни. Документи та матеріали // УІЖ. – 2000. – № 2.

Вєтров І. Економічна експансія третього рейху в Україні. – К., 2000.

Клоков В.И. Действия партизан Украины на железнодорожных коммуникациях в тылу фашистских войск. – К., 1984.

Коваль М.В. Україна: 1939-1945. Маловідомі і непрочитані сторінки історії. – К., 1995.

Коваль М.В. Друга світова війна та історична пам’ять // УІЖ. – 2000. - № 3-4.

Муковський І.Т., Лисенко О.Є. Звитяга і жертовність. Українці на фронтах Другої світової війни. – К., 1997.

Патриляк І.К. Націоналістичний партизанський рух на території Західної України влітку 1941 р. // УІЖ. – 2000. - № 4.

Руденко Н.М., Русак А.В. Армія фашистського агресора: від перемог до поразок. 1941-1945 рр. (Морально-психологічний аспект). – К., 1997.

Скоробогатов А.В. ОУН у Харкові за часів окупації (1941-1943 рр.) // УІЖ. – 2000. - № 6.

Трубайчук А. Друга світова війна. – К., 1995.

Чайковський А.С. Невідома війна: Партизанський рух в Україні 1941-1945 рр. мовою документів, очима історика. – К., 1994.

Швагуляк М. Українська карта // Дзвін. – 1990. - № 7.

Історія України (під ред. Смолія В.А.). – К., 1997. – С. 307-341.

Кормич Л.І., Багацький В.В. Історія України від найдавніших часів і до ХХІ ст. – К., 2001. – С. 398-435.

Лановик Б.Д., Лазарович М.В. Історія України. – К., 2001. – С. 500-541.

Історія України. Курс лекцій. – К., 1992. – Т. 2. – С. 328-355.
Тема 9. Україна в другій половині 60-х – першій половині 80-х рр.

План


1. Запровадження господарських реформ у другій половині 60-х – 80-х рр.:

а) "Косигінська реформа";

б) уповільнення економічного розвитку;

в) становище в аграрному секторі;

г) "нафтодолари".

2. Зміна політичного курсу:

а) посилення репресій;

б) зміцнення неосталінізму;

в) курс на прискорення злиття націй;

г) Конституція СРСР 1977 р.

3. Дисидентський рух:

а) основні напрямки руху. Українська робітничо-селянська спілка

/УРСС/;

б) національно-культурницький напрямок;

в) форми спротиву;

г) Українська Гельсінська група;

д) переслідування дисидентів.

4. Культурне життя:

а) освіта і наука;

б) література;

в) мистецтво і архітектура.

Джерела та література


Баран В. Україна після Сталіна: Нарис історії 1953-1985 рр. – Львів, 1992.

Дзюба Іван. Інтернаціоналізм чи русифікація? // Вітчизна. – 1990. - № 5-8.

Зарецький О. Українські шістдесятники і хрущовська відлига в етнокультурному просторі СРСР // Сучасність. – 1995. – Ч. 4.

Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-1980-х рр. – К., 1995.

Про минуле – заради майбутнього. – К., 1989.

Російщення України. – К., 1992.

Україна багатопартійна: Програмні документи нових партій. – К., 1991.

Україна в цифрах у 1991 р.: Короткий статистичний довідник. – К., 1992.

Україна ХХ ст. Проблеми національного відродження. – К., 1993.

Шелест П. Все, що скоїлося, я передбачив. // Україна. – 1990. - № 21.

Шип Н.А. Интеллигенция на Украине (ХХ ст.). Историко-социологический очерк. – К., 1991.

Історія України (під ред. Смолія В.А.). – К., 1997. – С. 341-360.

Історія України: Нове бачення: У 2-х т. – К., 1996. – Т. 2. – С. 369-408.

Кормич Л.І., Багацький В.В. Історія України від найдавніших часів і до ХХІ ст. – К., 2001. – С. 424-442.
Тема 10. Становлення незалежної України

План


1. Акт проголошення незалежності України.

2. Розбудова української державності:

а) політичне становище;

б) наростання кризових явищ;

в) президентські вибори 1994 р.

3. Прийняття Конституції України:

а) Конституційний договір;

б) принцип верховенства права.

4. Економічна ситуація в Україні:

а) грошова реформа 1996 р.;

б) податкова система;

в) тіньова економіка;

г) зовнішні і внутрішні борги.

5. Суспільно-політичні рухи і політичні партії:

а) вибори до Верховної Ради 1998 р.;

б) вибори Президента України 1999 р.

6. Проблеми української культури:

а) освіта і наука;

б) література;

в) мистецтво;

г) архітектура.

7. Україна на міжнародній арені:

а) формування зовнішньополітичної стратегії;

б) західний напрямок;

в) відносини з СНД.

8. Українські західна та східна діаспори.

Джерела та література


Акт проголошення незалежності України. – К., 1991.

Конституція України. – К., 1996.

Україна багатопартійна: Програмні документи нових партій. – К., 1991.

Алєксєєв Ю.М., Кульчицький С.В., Слюсаренко А.Г. Україна на переломі. – К., 2000.

Бойко О.Д. Україна 1991-1995 рр.: Тіні минулого чи контури майбутнього. – К., 1996.

Гарань О. Убити дракона: З історії Руху та нових партій України. – К., 1993.

Економіка України та шляхи її реформування: Матеріали Всеукраїнської наради економістів 14-15 вересня 1995 р. – К., 1996.

Камінський А. Організаційні політичні структури в Україні // Розбудова держави. – 1994. - № 1.

Кравчук Л.М. Є така держава – Україна: Матеріали виступів, інтерв’ю, прес-конференцій, брифінгів, відповідей на запитання. – К., 1992.

Кульчицький С.В. Утвердження незалежності України: перше десятиліття // УІЖ. – 2001. - № 2.

Кучма Л.Д. Про найголовніше. – К., 1999.

Литвин В. Політична арена України. – К., 1994.

Сорос Дж. Утвердження демократії [переклад з англ.] – К., 1994.

Українське суспільство на порозі третього тисячоліття /під ред. М.О.Шульги. – К., 1999.

Плохій С. Державна церква в Україні: ідеї, моделі, реалії // Сучасність. – 1995. – Ч. 6-7.
Історія України (під ред. Смолія В.А.). – К., 1997. – С. 368-417.

Історія України. Нове бачення. – К., 1996. – Т. 1. – С. 429-491.

Історія України (під ред. Зайцева Ю.) – С. 437-470.

Кормич Л.І., Багацький В.В. Історія України від найдавніших часів і до ХХІ ст. – К., 2001. – С. 442-462.

Лановик Б.Д., Лазарович М.В. Історія України. – К., 2001. – С. 595-622.

перейти в каталог файлов


связь с админом