Главная страница
qrcode

Hamlet garayev english for lawyers 2020 M llif Hamlet Qarayev


НазваниеHamlet garayev english for lawyers 2020 M llif Hamlet Qarayev
Дата24.07.2020
Размер4.05 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файлаEnglish for lawyers.docx
ТипДокументы
#42678
страница1 из 15
Каталог
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

HAMLET GARAYEV

ENGLISH FOR LAWYERS

2020

Müəllif: Hamlet Qarayev

Rəyçilər:

İrad və təklifləriniz üçün: Mobil: +994 70 893 45 05

E-mail:
Hamlet Qarayev

English for lawyers. Dərs vəsaiti.

Sumqayıt, səhifə

MÜNDƏRİCAT

ÖN SÖZ ................................................................................................ ............................................4

Unit 1. WHAT IS LAW? ...................................................................................................................5

Unit 2. LAW SYSTEMS ..................................................................................................................14

Unit 3. AREAS OF LAW ................................................................................................................26

Unit 4. LEGAL PROFESSION ........................................................................................................37

Unit 5. ENGLISH COURT ..............................................................................................................50

Unit 6. STARTING ACTIONS IN COURT ...................................................................................60

Unit 7. LAW OF TORT. .....................................................................................................................

Unit 8. HEADS OF TORT ..................................................................................................................

Unit 9. EMPLOYMENT LAW ............................................................................................................

Unit 10. CONTRACT LAW ...............................................................................................................

Unit 11. TERMINATION OF CONTRACT ........................................................................................

Unit 12. FORMS OF BUSINESS ORGANIZATION .........................................................................

Unit 13. INCORPORATED BUSINESSES .........................................................................................

Unit 14. COMPANY MANAGEMENT ..............................................................................................

Unit 15. RAISING CAPITAL .............................................................................................................

Unit 16. CLOSING A COMPANY .....................................................................................................

ÖN SÖZ

Müasir dünyada həyatın bir çox sferalarında fərqli mədəniyyətlərin təmsilçiləri arasında əməkdaşlıq genişlənməkdədir. Bununla əlaqədar olaraq beynəlxalq səviyyədə işgüzar əlaqələrin hüquqi təminatına olan tələbat artmaqdadır. Buna görə də indiki dövrdə təhsil sisteminin əsas vəzifələrindən biri hüquq profilli mütəxəssislərin xarici dil hazırlığı olub, öyrəncilərdə peşəkar mədəniyyətlərarası ünsiyyət bacarığının formalaşmasını təmin edir.

Bu dərs vəsaiti artıq orta səviyyədə ingilis dilinə yiyələnmiş və öz peşə sahəsində istifadə üçün onu öyrənməyə davam edən hüquq fakultəsi tələbələri və aspirantları, həmçinin hüquq sahəsində çalışan mürəxəssislər üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Bu dərs vəsaitindən istifadə edərək öyrəncilər hüquq sistemləri, hüquq sahələri, hüquqşunas ixtisası, ingilis məhkəmə sisremi, məhkəmə çəkişmələri, delikt hüququ, əmək hüququ, müqavilə hüququ, kommersiya müəssisələrinin faliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi kimi hüquq mövzular üzrə peşəkar biliklər əldə edə və hüquq terminologiyasını mənimsəyə bilər.

Dərs vəsaitinin söz ehtiyatı təxminən 800 leksik vahiddən ibarətdir və həftədə ən azı 4-6 akademik saat olmaqla 160-180 akademik saat sinif işi və bir o qədər akademik saat da ev işi üçün hesablanmışdır. Hər bir bölmə (unit) üçün tələbənin hazırlıq səviyyəsindən asılı olaraq 6-10 akademik saat nəzərdə tutulur.

Dərs vəsaitinin tərtibində istifadə edilmiş ədəbiyyatın siyahısı:

1. Brown, G. D., Rice, S. Professional English in Use. Law. — Cambridge University Press, 2007. — 128 p.

2. Day, J., Krois-Linder, A. and TransLegal. International Legal English. Teacher’s Book. — Cambridge University Press, 2006. — 294 p.

3. Day, J., Krois-Linder, A. and TransLegal. International Legal English. Student’s Book. — Cambridge University Press, 2006. — 320 p.

4. Haigh, R. Legal Correspondence. — Oxford University Press, 2006. — 232 p.

5. Krois-Linder, A., Firth, M. and TransLegal. Introduction to International Legal English. Teacher’s Book. — Cambridge University Press, 2008. — 184 p.

6. Krois-Linder, A., Firth, M. and TransLegal. Introduction to International Legal English. Student’s Book. — Cambridge University Press, 2008. — 160 p.

9. Mason, C., Atkins, R. The Lawyer’s English Language Coursebook. — Global Legal English Ltd, 2007. — 452 p.

10. Mason, C., Atkins, R. An Essential A-Z of Business Law. — Cambridge Law Studio, 2006. — 52 p.

11. Practice Papers for TOLES Advanced. Practice Book One. — Global Legal English Ltd, 2011. — 113 p.

12. Wallen, J. English for Law in Higher Education Studies. — Garnet Publishing Ltd, 2009. — 236 p.

13. McKay, W. R., Charlton, H. E. Legal English. — Pearson Longman, 2005. — 188 p.

Unit 1

WHAT IS LAW?


Law is a body of rules supported by the power of government. It governs the behaviour of all members of society. It is not possible to have a society without laws, as there would be anarchy in society then.

Governments make laws and enforce them against all citizens within their power. They have two motives in making and enforcing laws. One is social control; the other is the implementation of justice. To establish social control governments use public law and civil law. Public law ensures the authority of the government itself and civil law provides framework for interaction among people. Justice is a concept that most people feel is very important but few are able to define. Sometimes a just decision is simply a decision that most people feel is fair.

New laws appear all the time as our life is changing very fast. But no country has been successful in producing laws, which are entirely satisfactory. Ordinary people start thinking about law only when everyday informal ways of settling disputes break down. When we buy a train ticket, a lawyer may tell us it represents a contract with legal obligations, but to most of us it is just a ticket that gets us on the train. If our neighbour plays loud music late at night, we will probably try to discuss the matter with him rather than consulting the police, lawyers or courts. Only when we are injured in a train accident or when a neighbour refuses to behave reasonably, we start thinking about the legal implications of our everyday activities.

Even so, some transactions in modern society are so complex that few of us would risk making them without first seeking legal advice. We use it when we buy or sell a house, set up a business, or decide whom to give our property to when we die.

On the whole, it seems that people all over the world are becoming more and more accustomed to using legal means to regulate their relations with each other.

As countries cooperate more and more and have an increasing number of common global problems to solve, there are attempts to internationalize legal standards, so that the same legal principles could be applied to all countries and people.

When law helps people to reach just agreements, it is regarded as a good thing. However, when it involves time and money and shows people’s inability to cooperate informally, law seems to be an evil — but a necessary one that everyone should have a basic knowledge of.

Vocabulary Notes

law hüquq, qanun

body of rules qaydalar məcmusu, normalar toplusu (sistemi)

to support [səˈpɔːt] smth nəyisə dəstəkləmək, müdafiə etmək

power güc, hakimiyyət

the power of government dövlət (hökumət) hakimiyyəti

within one’s power kiminsə hakimiyyəti altında

to govern [ˈgʌvn] idarə etmək, nizamlamaq, tənzimləmək

behaviour [bɪˈheɪvjə] davranış, hərəkət

society [səˈsaɪətɪ] cəmiyyət

motive motiv, əsas, səbəb

anarchy [ˈænəkɪ] anarxiya, hərc-mərclik

to make a law qanun yazmaq (tərtib etmək)

to enforce laws against smb kiməsə qarşı qanunlar tətbiq etmək

to establish social [ˈsəuʃəl] control [kənˈtrəul] ictimai nəzarət qurmaq

justice [ˈdʒʌstɪs] ədalət, ədalət mühakiməsi

implementation [ˌɪmplɪmenˈteɪʃən] of justice ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi

public law publik (ümumi) hüquq

civil law mülki hüquq

to ensure [ɪnˈʃʋə] the authority [ɔ:ˈθɔrɪtɪ] hakimiyyəti bərqərar etmək

to provide [prəˈvaɪd] framework for smth nə üçünsə hədlər müəyyən etmək

interaction [ˌɪntərˈækʃən] among people insanlar arasında ünsiyyət (qarşılıqlı münasibət)

concept anlayış, konsepsiya

to define müəyyən etmək, təyin etmək

just / fair ədalətli

to appear meydana gəlmək (çıxmaq), peyda olmaq

to produce a law qanun yaratmaq (hazırlamaq)

entirely tam, bütövlükdə

satisfactory [ˌsætɪsˈfæktərɪ] qənaətbəxş, kafi

(in)formal (qeyri-) rəsmi

to settle disputes [dɪsˈpju:t] mübahisələri yoluna qoymaq, həll etmək

informal ways of settling disputes mübahisələrin qeyri-rəsmi həlli yolları

to break down pozulmaq

lawyer [ˈlɔ:jə] hüquqşünas

legal [ˈli:ɡəl] hüquqi, qanuni

legal obligations hüquqi öhdəliklər

legal implications hüquqi nəticələr

to consult [kənˈsʌlt] smth / smb harasa /kiməsə kömək üçün müraciət etmək

court [kɔ:t] məhkəmə

to refuse [rɪˈfjuːz] to do smth nəyisə etməkdən imtina etmək

to behave reasonably [ˈri:znəblɪ] özünü lazımi qaydada aparmaq

everyday activities gündəlik həyat

transaction [trænˈzækʃən] sövdəlişmə, razılaşma, müqavilə

to make a transaction sövdələşmək

to seek (sought) legal advice hüquqşünasa kömək üçün müraciət etmək

to set up a business müəssisə təsis etmək

property əmlak

to become accustomed [əˈkʌstəmd] to doing nə etməyəsə alışmaq, vərdiş etmək

smth

legal means hüquqi vasitələr

to regulate relations with smb kiminləsə münasibətləri tənzimləmək

to cooperate [kəuˈɔpəreɪt] informally qeyri-rəsmi olaraq əməkdaşlıq etmək

common ümumi

attempt [əˈtempt] cəhd

to internationalize[ˌɪntəˈnæʃnəlaɪz] legal hüquqi normaları beynəlmilləşdrmək

standards

to apply [əˈplaɪ] the same legal principles to nəyəsə eyni hüquqi prinsiplər tətbiq (şamil)

smth etmək

to reach just agreements ədalətli razılaşmalar əldə etmək

to regard smth as a good thing nəyisə yaxşı bir şey hesab etmək

to involve [ɪnˈvɔlv] time and money zaman və pul məsrəfləri tələb etmək

(in)ability bacarıq(sızlıq)

evil [ˈi:vl] şər

to have a basic knowledge [ˈnɔlɪdʒ] of smth nə barədəsə elementar anlayışa malik olmaq
EXERCISES

Exercise 1. Word formation.

A. Complete the table.
Verb
Noun
Adjective
to agree


discussion


to govern


reason


successful
to regulate


satisfaction


productive
to oblige


cooperation


international


application


to define
just


fairness
refusalB. Fill in the gaps with an appropriate word.

1. Lawyers often help people to reach just agreement (agree). 2. After long ______________ they made a decision (discuss). 3. Each citizen has rights and ______________ (oblige). 4. I think the decision is ______________ (justice). 5. It is not easy to give a _______________ of justice (define). 6. In the modern world countries ______________ more and more (cooperation). 7. It is important to make legal standards __________________ (internationalize). 8. In many cases we have to follow _____________ (regulate). 9. The answer was entirely ______________ (satisfaction). 10. I cannot accept your ______________ (refuse).

right hüquq, haqq

to accept qəbul etmək

Exercise 2. Match words and collocations with the ones that have similar meanings.

1. duty a. to make laws

2. a set of rules b. involve time

3. authority c. just

4. to create laws d. to set up a business

5. fair e. to control

6. question f. a body of rules

7. to organize a business g. power

8. to take time h. obligation

9. to govern i. matter

Exercise 3. Antonyms.

A. Give antonyms and translate them.

possible — (im) _____________________

fair — (un) _________________________

just — (un) ________________________

legal — (il) ________________________

formal — (in) ______________________

agreement — (dis) ___________________

important — (un) ____________________

necessary — (un) ____________________

B. Choose the appropriate word.

1. We go to court when we cannot settle disputes in formal /informal ways. 2. The decision was fair / unfair and everybody agreed with it. 3. We went to court. It was possible / impossible to settle the dispute out of court. 4. It is important / unimportant to internationalize legal standards. 5. People who come to live in another country without official permission are called legal / illegal immigrants. 6. We’ve had a few agreements / disagreements, but we are still good friends. 7. It is necessary / unnecessary to discuss the dispute with your neighbour before you go to the police. 8. He was respected as he was a just / unjust ruler.

permission icazə

immigrant mühacir

ruler hökmdar

Exercise 4. Insert prepositions consulting the text.

1. If our neighbour plays loud music late __________ night, we will probably try to discuss the matter __________ him. 2. We start thinking __________ law when everyday informal ways __________ settling disputes break __________. 3. Governments make laws and enforce them __________ all citizens __________ their power. 4. A train ticket represents a contract __________ legal obligations. 5. We seek legal advice when we set __________ a business. 6. __________ the whole, people all __________ the world are becoming more and more accustomed ______________ using legal means to regulate their relations _________ each other. 7. The same legal principles should be applied __________ all countries and people. 8. It is not possible to have a society __________ laws. 9. Civil law provides framework ______________ interaction __________ people. 10. Governments have two motives ____________ making and enforcing laws. 11. No country has been successful _______________ producing laws, which are entirely satisfactory.

probably çox güman ki
PREPOSITION BANK
on the whole

to become accustomed to smth / doing smth

people all over the world

to set up a business

to apply to smth

late at night

Exercise 5. Fill in the gaps with missing words consulting the text.

1. People use legal means to regulate
Exercise 6. Translate the following sentences consulting the text.

1. Qatara bilet hüquqi öhdəlikləri olan müqavilədir. 2. Dövlətlər qanunlar yaradır və onları öz vətəndaşlarına tətbiq edirlər. 3. Hüquq insanlara ədalətli razılaşmalara nail olmaqda kömək edir. 4. Həyatımız sürətlə dəyişdiyinə görə yeni qanunlar meydana çıxır. 5. Qanunsuz bir cəmiyyətin olması mümkün deyil. 6. İctimai nəzarəti yaratmaq üçün dövlətlər inzibati və mülki hüquqdan istifadə edirlər. 7. İnzibati hüquq dövlətin özünə hakimiyyət (səlahiyyət) verir. 8. Müasir cəmiyyətdəki bəzi sövdələşmələr çox mürəkkəbdir. 9. Ölkələr getdikcə daha çox əməkdaşlıq edirlər. 10. Hüquq normalarını beynəlmilləşdirmək cəhdləri var. 11. Eyni qanuni prinsiplər bütün ölkələrə və insanlara şamil edilə bilər. 12. Ədalətli qərar, insanların əksəriyyətinin ədalətli hesab etdikləri qərardır.

Exercise 7. Find a suitable word or collocation for each definition.

1. a person who is a member of a particular country a. court

2. people in general, considered in relation to the laws b. legal advice

3. a body of rules supported by the power of government c. law

4. things that people own d. government

5. advice from a lawyer e. justice

6. to work or act together f. to cooperate

7. the group of people who govern a country g. society

8. the system by which people are judged in courts of law

and criminals are punished h. property

9. what we do every day i. citizen

10. a place where a trial is held j. everyday activities

Exercise 8. Use passive sentences in the Past and in the Future as shown in the example.

Example:

The problem is solved.

— The problem was solved.

— The problem will be solved.

1. The matter is discussed. 2. A new company is set up. 3. The disputes are settled. 4. An agreement is reached. 5. Legal principles are applied. 6. A lot of money is involved. 7. Legal advice is sought. 8. Loud music is played. 9. Laws are enforced. 10. A train ticket is bought.

Exercise 9. Change sentences using the Passive Voice.

1. They solved this problem two weeks ago. 2. I hope they will reach some agreement. 3. People regard law as a good thing. 4. They made a transaction yesterday. 5. People often seek legal advice. 6. We bought train tickets last week. 7. He left his property to his grandchildren. 8. We use legal advice when we sell a house. 9. They showed me the book. 10. We will discuss this matter tomorrow.

Exercise 10. Translate the following sentences into Azerbaijani / English using the structure given.

A.

Example:

Countries have an increasing number of common global problems to solve.

— Ölkələrdə həll ediləsi getdikcə artan ümumi qlobal problemlər var.

1. There are a lot of important things to do. 2. They have got a few matters to discuss. 3. There are several problems to solve. 4. We have got a few problems to settle. 5. He has got a lot of books to read. 6. I know a good lawyer to consult. 7. There are a lot of necessary laws to make.

B.

1. Məsləhət almaq üçün yaxşı bir vəkilim var. 2. Həll edilməli olan bir çox məsələmiz var. 3. Parlament bir çox yeni qanun qəbul etməlidir. 4. Nəzərdən keçirə biləcəyiniz bir təklifim var. 5. Tətbiq edilə biləcək hüquqi prinsipi bilirəm. 6. Müzakirə edilməli olan bir sıra məsələlər var.

rather than

1) ... etməkdənsə yaxşısı budur ...

2) .... etmək əvəzinə ...
Exercise 11. Translate the following sentences into Russian paying attention to the collocation “rather than”.
1. They will sell this apartment rather than pay a high rent for it. 2. I’ll speak to John rather than to Tom. 3. I’ll discuss this problem with him rather than solve it alone. 4. The basic idea behind the “marketing concept” is that you make what you can sell rather than sell what you make. 5. It was what he meant rather than what he said. 6. These shoes are comfortable rather than pretty. 7. It is sometimes better to set up a business in one state rather than in another state.

Exercise 12. Translate the following sentences into English using the strictures given.

without doing
Example:

Heç kim kömək üçün vəkilə müraciət etmədən ciddi sövdələşmələr etməyə risk etməz.

— No one will risk making complex transactions without seeking legal advice.

1. O, kömək üçün vəkilə müraciət etmədən hər şeyi həll etdi. 2. Dövlət qanunlar yaratmadan və onları öz vətəndaşlarına tətbiq edilmədən mövcud ola bilməz. 3. O, problemi həll etmədən çıxıb gedə bilmədi. 4. Bu məsələni müzakirə etmədən razılığa gələ bilmərik. 5. Biz vəkillə məsləhətləşmədən ev ala bilmərik. 6. Bu məsələni pul xərcləri olmadan həll etmək mümkün deyil. 7. Mövcud qanunların elementar anlayışı olmadan ticarət müəssisəsi təşkil etmək mümkün deyil.

B.

to be / become accustomed to doing


Example:

Bürün dünyada insanlar getdikcə bir-biri ilə münasibətləri tənzimləmək üçün qanuni vasitələrdən istifadə etməyə alışır.

— People all over the world are becoming more and more accustomed to using legal means to regulate their relations with each other.

1. Mürəkkəb müqavilələr bağlamağa alışmışam. 2. O, mürəkkəb müqavilə bağlayarkən vəkillə məsləhətləşməyə alışmışdı. 3. Onlar mübahisələrin qeyri-rəsmi vasitələrlə həll edilməsinə alışırlar. 4. Onlar mürəkkəb məsələlərin müzakirəsinə alışıblar. 5. Qərarların qanuni nəticələri barədə düşünməyə alışmışam. 6. Biz qeyri-rəsmi səviyyədə əməkdaşlıq etməyə öyrəşmişik.

Exercise 13. Read the text below and choose the word which best fits each space.

enforcing behaviour society relations disputes

body regulates provides rules government
Civil law (1) ____________________ relationships among persons and organizations. It sets (2) _________________ and principles that apply to private (3) ______________. Civil law (4) _____________ rules for buying or selling land, setting up a business, settling (5) ____________ with our neighbours.

Criminal law is a (6) _________________ of laws that sets limits of social (7) _______________. Violation of criminal law is a public wrong, or wrong against (8) ______________. The (9) ____________, acting in the name of all the people, punishes the wrongdoer by (10) ____________ laws.

violation [vaɪəˈleɪʃn] pozuntu

criminal law cinayət hüququ

public wrong inzibati xəta

wrongdoer qanun pozucusu, cinayətkar

Exercise 14. Translate using the Active Vocabulary.

A.

1. Məsələ çox mürəkkəb idi. Ədalətli bir həll əldə etmək demək olar ki, mümkün deyildi. 2. Eyni hüquq prinsipləri bütün insanlara və ölkələrə tətbiq olunarsa, bir çox problemi həll etmək daha asan olar. 3. O, bu məsələni qeyri-rəsmi şəkildə həll etməkdən imtina etdi. 4. Evi satmaq qərarına gəldikdə kömək üçün vəkilə müraciət etməli olduq. 5. Hamını məmnun edəcək qanunlar yaratmaq mümkün deyil. 6. Həyatımız çox tez dəyişir, buna görə hər gün yeni qanunlar meydana çıxır. 7.Şirkət yaratmaq istəyirsinizsə, vəkillə əlaqə saxlamalısınız. 8. "Ədalət" anlayışını müəyyən etmək çətindir. 9. Nadir hallarda gündəlik həyatımızın qanuni tərəfləri barədə düşünürük. 10. ABŞ-da insanlar tez-tez vəkildən kömək istəməyə alışırlar.

B.

Qanun cəmiyyət üzvlərinin davranışlarını tənzimləyən qaydalar toplusudur. Qanunun əsas məqsədi ictimai asayişin yaradılmasıdır. Əksər ölkələrdə qanunlar parlament tərəfindən yaradılır. Yeni qanunlar daim meydana çıxır, çünki həyatımız sürətlə dəyişir. Ancaq hər kəsi qane edən qanunlar yaratmaq çətindir.

Exercise 15. Read, translate and discuss the text.


The question “What is law?” has troubled people for many years. A whole field of study known as jurisprudence [ˈʤʊərɪspruːdəns] (the study of law and legal philosophy) is devoted to answering this question.

Many definitions of law exist. For our purposes, however, law can be defined as the rules and regulations made and enforced by the government that regulate the conduct of people within a society.

As a child, you learned about rules first at home and later at school. At home, your parents made and enforced rules concerning issues like chores and bedtimes. Rules made and enforced by the government are called laws. The government makes laws that affect almost every aspect of daily life.

One thing is certain: every society that has ever existed has recognized the need for laws. These laws may have been unwritten, but even pre-industrial societies had rules to regulate people’s conduct. Native American societies, for example, were governed by unwritten laws. When Europeans first arrived on the North American continent, each of the native American nations (or tribes, as they are commonly called today) maintained order through a system of unwritten rules. Because many non-native American government officials and others did not see or understand these traditional mechanisms, many non-native American held the erroneous view that the societies were lawless. Today, some native American groups are still governed, at least in part, by traditional unwritten law.

Without laws, there would be confusion and disorder. This does not mean that all laws are fair or even good, but imagine how people might take advantage of one another without a set of rules.

to devote to həsr etmək

conduct [ˈkɔndʌkt] davranış

concerning burada: aid

issue [ˈɪʃuː] problem, məsələ

chores [ʧɔːz] ev işləri

to affect təsir etmək

native dogma, aborigen, yerli

to maintain order asayişi qorumaq

through [θruː] burada: vasitəsi ilə

erroneous [ɪˈrəʊnɪəs] view səhv baxış

confusion and disorder qarışıqlıq və hərc-mərclik

set of rules qaydalar toplusu

Exercise 16. Discuss the following statements.

1. Laws haven’t changed since primeval times. 2. However hard people try, laws are always insufficient. 3. Laws are not for ordinary people, they are for lawyers. 4. All laws are situational. They suit only a particular place at a particular time. 5. There is some eternal law. It is good for all times and places.

Use the collocations:

In my opinion

From my point of view

I think /consider / believe

On the one hand… on the other hand

On the contrary

primeval [praɪˈmiːvəl] times ibtidai dövrlər

insufficient qeyri-kafi, çatışmayan, bəs etməyən

situational [sɪʧʊˈeɪʃnəl] vəziyyətdən asılı

Exercise 17. Write an essay on the statement: “People can’t live without rules and laws”. Use the outline and information below.

1. People use laws and rules everywhere (at home, at work, in sport, etc.). There would be a chaos and confusion without laws (when to come to work; on which side of the road to drive; etc).

2. Laws give us rights (to own our property; to safety on the roads; to get paid for our work, etc.).

3. Laws impose duties on us (to let others own and enjoy their property; to drive within a speed limit, etc.). When we obey laws, we automatically protect the rights of the people about us.

4. Conclusion. Laws and rules are to improve our lives and protect us from harm.

chaos [ˈkeɪɒs] xaos

rights hüquqlar, haqlar

to impose duties kiminsə üzərinə vəzifələr qoymaq

to obey law qanuna əməl etmək, riayət etmək

Unit 2

LAW SYSTEMS


Every country has its own system of law as each country has developed differently. However, there are two main traditions of law in the world — English Common law, or Case law, and Civil law, or Roman law, or Continental law.

English Common law is adopted by many Commonwealth countries and most of the USA. Continental law is adopted in continental Europe, many countries in Asia and Africa and in former socialist states.

English Common law has developed gradually throughout the history and is based on customs, court rulings (precedents) and statutes. The most important concept of English Common law is the doctrine of precedent. Precedent is a decision made by a higher court on some case that serves example for lower courts to follow if the essential elements of the case are the same. Thus, judges have to apply existing precedents to each new case. If the elements of the case are the same as those of previous recorded cases they have to make the same decision.

Sometimes governments make new laws (statutes) to modify or clarify common law, or to make rules which have not existed before. Judges interpret those statutes and their interpretations become new precedents. Therefore, judges do not only apply law. They make law as their interpretations are precedents for other courts to follow.

Another important concept of the common law is the principle of equity. By the 14th century people of England had become dissatisfied with the inflexibility of common law. A new system developed which recognised the rights that were not enforced as common law but were equitable or just (the right to force someone to carry out a contract, called specific performance, or the right of the beneficiary of the trust).

The courts of common law and of equity existed alongside for centuries. An equitable ruling on the same case prevailed. The problem was that a person had to start an action in two different courts in order to get a satisfactory solution. For example, a person had to seek specific performance in a court of equity and damages (monetary compensation) in a common law court. That is why in 1873 the two systems were unified.

Continental systems are often called codified law systems as they have resulted from government attempts to produce a set of codes to govern every legal aspect of life. The legislators wanted to show that the legal rights of the citizens originated in the state, not in local customs, and to separate legislature and judiciary. It was the state that was to make new laws, not the courts. The courts could only apply the law that the governments had made. Making new codes the lawmakers were influenced by the codes produced in the 7th century under the direction of Roman Emperor Justinian. Thus appeared the name — “Roman law”.

The main concept of Civil law is a government code. A code is a law passed by a legislative body and written in a formal document.

It is important not to exaggerate the differences between these two traditions of law as many countries use both (the USA). The clear distinction between legislature and judiciary has also weakened (Germany, France and Italy).

Vocabulary Notes

system of law / legal system hüquq sistemi

to develop differently fərqli inkişaf etmək

Common law / Case law ümumi hüquq / məhkəmə hüququ

Civil law / Roman law / Continental law mülki hüququ / Roma hüququ / qitə hüququ

to adopt a law qanun qəbul etmək

Commonwealth [ˈkɔmənwelθ] countries Birlik ölkələri

former socialist countries keçmiş sosialist ölkələri

to develop gradually tədricən inkişaf etmək

throughout the history bütün tarix boyu

to be based on smth nəyəsə əsaslanmaq

custom adət, ənənə

court ruling məhkəmə qərarı

precedent presedent

doctrine of precedent presedent doktrinası

statute statut, müddəa

concept anlayış

to make a decision on a case iş üzrə qərar vermək, qərar çıxarmaq

higher court yuxarı instansiya məhkəməsi

lower court aşağı instansiya məhkəməsi

essential elements əsas elementlər, tərkib hissələri

thus beləliklə

judge hakim

to apply existing precedents to new cases mövcud presedentləri yeni işə tətbiq etmək

previous əvvəlki

previous recorded case qeydə (qeydiyyata) alınmış əvvəlki iş

to modify a law qanuna dəyişikliklər etmək, qanunu dəyişmək

to clarify a law qanunu izah etmək

existing mövcud

to interpret a statute / a law interpretation müddəanı təfsir etmək / qanunun təfsiri

therefore bu səbəbdən, buna görə

to follow a precedent presedentə əməl etmək

principle of equity ədalət prinsipi

to be satisfied with smth nə iləsə razı olmaq, qane etmək

ant. to be dissatisfied with smth nədənsə razı qalmamaq, qane etməmək

(in)flexibility [ˌfleksɪˈbɪlɪtɪ] uyğunlaşma qabiliyyəti, çeviklik

to recognise the rights hüquqlarını tanımaq

to enforce rights hüquqlarını həyata keçirmək

equitable [ˈekwɪtəbl] / just ədalətli

to force smb to do smth kimisə nəyisə etməyə vadar etmək

to carry out a contract müqaviləni yerinə yetirmək

specific performance real icra

beneficiary [ˌbenɪˈfɪʃərɪ] of a trust qəyyum, etibar edilmiş əmlakdan faydalanan

court of common law ümumi hüquq məhkəməsi

court of equity ədalət məhkəməsi

to exist alongside birgə mövcud olmaq

equitable ruling on a case ədalət məhkəməsinin iş üzrə qərarı

to prevail üstünlük vermək, üstün olmaq

to start an action in court məhkəmədə işə başlamaq

satisfactory solution qənaətbəxş həll

damages (monetary [ˈmʌnɪtərɪ] compensation) zərər (pul kompensasiyası)

to seek (sought) damages dəymiş zərəri tələb etmək

to unify smth nəyisə birləşdirmək

сodified law system kodlaşdırılmış hüquq sistemi

to result from smth nəyinsə nəticəsində baş vermək

code qanun, məcəllə, kodeks

to produce a set of codes qanunlar toplusu yaratmaq

to govern every legal aspect of life həyatın bütün hüquqi məsələlərini tənzimləmək

legislator [ˈledʒɪsleɪtə] / lawmaker qanunverici / millət vəkili

to originate in the state dövlətdən gəlmək

to separate smth nəyisə ayırmaq (təcrid etmək)

legislature [ˈledʒɪsleɪtʃə] qanunverici hakimiyyət

judiciary [dʒu:ˈdɪʃɪərɪ] məhkəmə hakimiyyəti

to influence smth nəyəsə təsir etmək

under the direction of smb kiminsə rəhbərliyi altında

emperor [ˈempərə] imperator

to pass a law qanun qəbul etmək

legislative [ˈledʒɪslətɪv] body qanunverici orqan

to exaggerate [ɪɡˈzædʒəreɪt] smth nəyisə şişirtmək

сlear distinction aydın fərq, dəqiq bölgü

to weaken zəifləmək

EXERCISES

Exercise 1. Word formation.

A. Complete the table.
Verb
Noun
Adjective


product


to legislate


money


to decide


equity


to interpret


clarification


satisfactory
to perform


code
influence


B. Fill in the gaps with the appropriate word.

1. Congress is US legislative body (legislate). 2. Parliament _____________ dozens of new statutes every year to modify the existing law (product). 3. Sometimes it takes a lot of time to make a right ___________ (decide). 4. People started asking the King to give an ______________ solution (equity). 5. Judges’ __________________ of the statutes become new precedents (interpret). 6. We have to _____________ this law (clarification). 7. This court ruling does not _____________ us (satisfactory). 8. Courts of equity enforced specific _____________________ (perform). 9. Justinian tried to ______________________ many aspects of life (code). 10. Napoleon Code made a great __________________ on the development of Civil law (influence).

Exercise 2. Antonyms.

A. Give antonyms and translate them.

1) satisfied — dis ________________________

flexible — in __________________________

to interpret — mis ______________________

willing — un _________________________

essential — in / un ______________________

equitable — in ________________________

2) legal, just, fair, formal, important, possible, agreement, necessary, satisfactory

B. Choose the appropriate word.

1. The court ruling was so just / unjust that we had to appeal. 2. As a rule continental legal systems are quite flexible / inflexible. 3. The judge did not mean this. His words were misinterpreted / interpreted. 4. People of England became satisfied / dissatisfied with flexibility / inflexibility of common law courts. 5. It is legal / illegal to sell tobacco to someone under 16. 6. It is equitable / inequitable that one man should suffer for the crimes of another. 7. Those facts are not important. They are essential / inessential / unessential.

Exercise 3. Insert prepositions consulting the text.

1. Statute is a law passed _______________ a legislative body and written _____________ a formal document. 2. People were dissatisfied _________ inflexibility _________ common law. 3. Judges have to apply existing precedents __________ each new case. 4. Specific performance means to force someone to carry _____________ a contract. 5. An equitable ruling ____________ the same case prevailed. 6. Common law has developed gradually _____________ the history. 7. The courts ___________ common law and ____________ equity existed alongside ________________ centuries. 8. English Common Law is based _____________ customs, court rulings (precedents) and statutes. 9. Continental systems are often called codified law systems as they have resulted ____________ government attempts to produce a set _____________ codes to govern every legal aspect __________________ life. 10. It is important not to exaggerate the differences __________ these two traditions ____________ law. 11. The first codes were produced _____________ the 7th century _____________ the direction of Roman Emperor Justinian.
PREPOSITION BANK
to be satisfied with smth

to apply smth to smth

to carry out a contract

court ruling on smth
Exercise 4. Fill in the gaps with missing words consulting the text.

1. A person had to start an _____________ in different courts to get a _____________ solution. 2. The legislators wanted to separate ________ and ________. 3. Governments made attempts to ___________ a set of codes to govern every _____________ aspect of life. 4. Precedents are examples for other courts to _____________. 5. A statute is passed by a _____________ body. 6. The courts could only _____________ the law that the government had _____________ . 7. Monetary compensation is often called _____________. 8. Judges ______________ the statutes and their interpretations become new ______________. 9. Continental systems are often called _________________. 10. Courts of equity _____________ the rights which were not _____________ as common law. 11. Common law is ___________ by Commonwealth countries.

solution [səˈluːʃn] həll

Exercise 5. Translate the following sentences consulting the text.

1. Dünyada iki əsas hüquq ənənəsi mövcuddur. 2. Presedent digər məhkəmələrin təqib edəcəyi nümunədir. 3. Ümumi qanun gömrük, presedent və əsasnamələrə əsaslanır. 4. Hakimlər hər yeni işə mövcud presedentləri tətbiq etməlidirlər. 5. Dövlətlər ümumi qanuna dəyişiklik və ya aydınlıq gətirmək üçün yeni qanunlar hazırlayırlar. 6. Kontinental sistemlərə çox vaxt kodlaşdırılmış hüquq sistemləri deyilir. 7. Qanunvericilər qanunverici orqanı məhkəmə sistemindən ayırmaq istəyirdilər. 8. Qanunvericilik aktı qanunverici orqan tərəfindən qəbul edilmiş və rəsmi sənəddə qeyd olunan bir qanundur. 9. Məhkəmələr yalnız qanunları tətbiq edə bilər. 10. Hakimlər nizamnamələri təfsir edir və onların təfsirləri yeni presedent olur. 11. Eyni vəziyyətdə ədalət məhkəməsinin qərarı üstünlük təşkil etdi. 12. Şəxs ədalət məhkəməsində həqiqi icranı və ümumi məhkəmədə zərərin ödənilməsini tələb etməli idi.

Exercise 6. Use passive sentences in the Present Perfect as shown in the example.

Example:

The problem is solved.

— The problem hasjust been solved

— The problem has already been solved.

— The problem has been solved lately.

— The problem has been solved recently.

— The problem hasn’t been solved yet.

— The problem has been solved today.

— The problem has been solved this week.

1. A new law is adopted. 2. A set of codes is produced. 3. A new company is set up. 4. The statutes are interpreted. 5. The tickets are bought. 6. The law is written in a formal document. 7. The obligations under the contract are carried out. 8. The dispute is settled. 9. The law is modified. 10. Their rights are recognized.

Exercise 7. Change the sentences using the Passive Voice.

1. They have passed a new law lately. 2. They didn’t reach a satisfactory solution. 3. They will pay damages. 4. They haven’t adopted a new law yet. 5. They didn’t recognize the women’s rights for a long time. 6. They have already started an action in court. 7. Courts apply precedents. 8. Judges interpret statutes. 9. They have just made a decision. 10. They sought legal advice.

Exercise 8. Use the verbs in the appropriate form.


The US President (elect) every four years, and under the Constitution (serve) no more than two terms in office. Once the President (elect), he (select) a cabinet, each member of which (confirm) by a majority vote in the Senate. Each cabinet member (head) a department in the executive branch. The cabinet (include), for example, the Secretary of State, the Secretary of Defense, the Secretary of the Treasury, and the Attorney General.

to confirm [kənˈfɜːm] təsdiq etmək

majority vote səs çoxluğu

to include ehtiva etmək, daxil etmək

the Secretary of State dövlət katibi

the Secretary of Defense müdafiə naziri

the Secretary of the Treasury [ˈtreʒ(ə)rɪ] xəzinədarlığın katibi, maliyyə naziri

the Attorney General baş prokuror

Exercise 9. Translate the sentences into Azerbaijani using the structures given.

A.

Example:

It is not possible to have a society without laws.

— Qanunsuz bir cəmiyyətin olması mümkün deyil.

1. It is important not to exaggerate the differences between these two traditions. 2. Sometimes it is difficult to apply the doctrine of precedent. 3. It is essential to adopt new laws. 4. It is necessary to internationalize legal standards. 5. It is not easy to reach a just agreement. 6. It is impossible to settle this dispute right now. 7. It was inconvenient to start an action in two different courts.

B.

Example:

Their interpretations are precedents for other courts to follow.

— Onların təfsirləri digər məhkəmələrin əməl etməli olacaqları presedentlərdir

It is necessary for judges to apply existing precedents.

— Hakimlərin mövcud presedentləri tətbiq etmələri lazımdır.

1. Precedent is a decision made by a court on some case that serves example for other courts to follow. 2. The first thing for me to do is to find out when they arrive. 3. It is important for them to know the truth. 4. This is a problem for him to solve. 5. Precedents are for judges to apply. 6. It is difficult for them to carry out the contract. 7. It is necessary for Peter to start an action in court. 8. It is essential for him to settle this dispute immediately. 9. The problem under discussion was too complicated for the
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

перейти в каталог файлов


связь с админом